COSSkids Nederland Kinderen beschadigd door de siliconen implantaten van de moeder.
De al jarenlange controverse omtrent het gebruik van siliconen ten behoeve van lichaamsherstellende, of corrigerende, medische ingrepen is nog lang niet aan
zijn einde gekomen. In tegendeel zelfs, hij flakkert steeds, ook in 2016, weer op.
De reden hiervoor is dat steeds meer vrouwen klagen over hun gezondheid na
het inbrengen van siliconen borstimplantaten. Veel van die vrouwen geven aan
dat wanneer zij juist waren geïnformeerd nooit aan die implantaten zouden zijn
begonnen.

Nog steeds houden de voorstanders van het gebruik van siliconen voor medische
doeleinden vol dat de onveiligheid van de implantaten nooit bewezen is. Maar ook
de veiligheid heeft men nog nooit aangetoond. De vrouwen met klachten door
hun implantaat vinden langzaam aan toch steeds meer gehoor voor hun proble-
men met de gezondheid door siliconen. Het wordt door de controlerende instan-
ties in ons land steeds ongeloofwaardiger om de feiten af te doen als onzin van
de siliconen slachtoffers.

September 2016 wil het IGZ eindelijk onderzoeken of de klachten van zo'n 200
vrouwen in Nederland gegrond zijn. Deze actie roept natuurlijk bij ons vragen op.
De standpunten van het IGZ zijn niet altijd objectief geweest in de afgelopen jaren.
Ook hebben ze in het al dertig jaar durende siliconen debacle nooit enig gevoel
getoond aan de slachtoffers van siliconen implantaten.

Daarom van ons de volgende vragen:
 
Waarom is er tot nu toe altijd door de IGZ en RIVM geroepen dat er niets aan de
hand is met siliconen in het lichaam?
Waarom heeft men tot nu toe altijd enkel de frauduleuze informatie van de produ-
centen voor waarheid genomen?
Waarom moeten we de uitkomst van dit nieuwe RIVM onderzoek wel in vertrou-
wen tegemoet zien?

Wij blijven in ieder geval een gezond wantrouwen tegen dit nieuwe voornemen
houden. Wel hopen we omdat artsen als de immunoloog dr. Cohen Tervaart en
wetenschappers als de heren Schoo en Klein, die zich mede bezighouden met
de materie, dat dit het IGZ zal dwingen zelf wetenschappelijk ondersteund onder-
zoek te doen. Ook de studie van Dr. Rita M. Kappel , Lucas de Boer  en Henri
Dijkman zullen hiervoor dienen als fundament. Klikt u de knop hierboven daarvoor
aan?

NOG NOOIT HADDEN LEUGENS EEN DUIDELIJKER GEZICHT

Wij wijzen ook op het programma van "Zorg nu" van jl. dinsdag 8 november 2016
over de gevolgen van siliconen migratie door het lichaam mocht RIVM medewerker
ing. dhr. Robert Geertsma uitleggen waarom tijdens een onderzoek naar de tech-
nische dossiers van 10 producenten van siliconen implantaten de gevaarlijke stoffen
D4, D5 en D6 werd gevonden in één van de 10 producten en deze toch als veilig
wordt toegelaten op de Nederlandse markt. Praten er over ging moeilijk, zelfs werd
het programma onderbroken bij vragen die te confronterend werden. Het bewuste
rapport over deze studie werd zelfs vervalst en de uitkomst verzacht. Is dit de instan-
tie die onderzoek doet naar de gezondheids gevolgen voor de moeders met silico-
nenimplantaten? Toen de heer Geertsma weigerde te vertellen om welk bedrijf het
ging, die zijn siliconen niet goed zuiverd, stopte het gesprek! Dit maakt alle 10 produ-
centen van siliconenimplantaten uit het onderzoek verdacht! Het IGZ en de RIVM
maakt zich hiermee volkomen onbetrouwbaar als controle instantie op de Neder-
landse Volksgezondheid. Deze "fraudeurs" worden notabene uit de belastingpot,
dus door onze bevolking, betaald om ons te beschermen.

WAAR STAAN DEZE (ONBETROUWBARE) IGZ en RIVM EIGENLIJK VOOR?
Lees ook de bewuste rapporten en reactie op het gewraakte betoog
onder de knop:
ZORG.NU

SILICONEN EN HET GEVAAR VOOR DE  TWEEDE GENERATIE

Al tientallen jaren weten wij als ervaring deskundigen dat siliconen uit de implan-
taten van de moeder een wezenlijk gevaar vormen voor de kinderen geboren onder
deze implantaten. De placenta van de zwangere vrouw is niet in staat vervuilingen
uit het moederbloed te filteren zodat dit de foetus niet kan bereiken. Door verschil-
lende wetenschappers en de befaamde Nederlandse neonatoloog Janna Koppe
uit het Amsterdamse AMC, werd dat aan ons lange tijd geleden al bevestigd.

Kort na onze constatering van dit feit (dat wij op foto's kunnen bewijzen) werd dit
bevestigd door de Amerikaanse wetenschappers Prof. dr. David L. Smalley en
Prof. dr. Douglas R. Shanklin. Ze openbaarden dat bloed van kinderen van silico-
nen moeders reageerde op siliconen. Dit was enkel mogelijk wanneer het immuun-
systeem bekend was met deze stof.

COSSkids heeft destijds deze proef ook laten uitvoeren op besmet kinderbloed.
De uitkomst was zoals verwacht een catastrofe en exact zoals de heren Smalley
en Shanklin dit aan hadden gegeven. Een simpele proef in opdracht van leken
ouders, met medewerking van iemand in het bezit van een elektronen microscoop
gekoppeld aan een PC vormde het bewijs dat al jaren lang, evenals  in Nederland,
wordt weggehoond door de medische stand in de gehele westerse wereld.

Ook moet duidelijk worden dat de op onze website veelvoudige geplaatste do-
cumenten laten zien dat de slachtoffers van siliconen implantaten gevaar lopen
door de slechte kwaliteit van dit hulpmiddel en de levensbedreigende reacties van
het immuunsysteem daar op. En wat voor de siliconen-moeders geldt is ook aan
de orde voor hun onder het implantaat geboren kind(eren). Uit het materiaal op
deze website komt duidelijk naar voren dat onze aanklacht terecht is. Dat er nog
steeds niets mee gedaan is in de westerse wereld is bijna crimineel te noemen.
Uitspraken van vakspecialisten in de plastische chirurgie leveren zelf het bewijs
dat we met de frauduleuze informatie om de tuin worden geleid. Ook dat is op de
website onder België te vinden.

ANDER BEWIJS VAN DE LEUGENS OVER HET GEVAAR
VOOR DE 2e GENERATIE


Nadat de producenten van siliconen implantaten door de rechter in Birmingham
USA veroordeeld werden tot het betalen van een miljarden boete aan de slacht-
offers, kwamen er van de gehele wereld claims op deze bedrijven af. Dow
Corning, de grootste producent, verklaarde zich failliet om zich te beschermen
tegen al deze claims die tot een vastgestelde datum konden worden ingediend.

In Nederland ontfermde  zich de "Consumentenbond" 3 juni 1994 over het over-
grote deel der belanghebbenden. De uitkomst en succes van deze bemiddeling
zal wel eeuwig in nevelen gehuld blijven. Een andere groep, geleid door
mv. B. te L. had een betere ingang via het New Yorkse advocaten bureau
Shainwald. Wij zijn bekend met de uitkomst van deze gang van zaken.

Omdat al de communicatie met dit Amerikaanse bureau en ook de document
verzorging via mv. B. liep zijn ons nooit de details van de claimstelling onder ogen
gekomen. Wij waren onderdeel van deze groep. Bekend was reeds dat er in ons
land tientallen kinderen waren gemeld met afwijkingen geboren bij moeders met
siliconen borstimplantaten. Volgens mv. B. ging de zaak van de vrouwen vóór.
Een mailing, "Kind en Siliconen", door ons verspreid onder 1200 vrouwen, waaruit
vijf en vijftig 2e generatie slachtoffers kwamen, verdween in een lade.

BEWIJS UIT DE LADE VAN EEN BELANGENGROEP

Via speurwerk naar oudere feiten van het siliconen debacle komen wij uit op de
berichtgeving van de "Consumentenbond" uit 1994 over de Dow Corning Settlement.

Op deze informatie werd duidelijk wie zich kon aanmelden voor een schadeclaim,
namelijk:

1. alle vrouwen die konden aantonen ziek te zijn geworden van hun borst-
    implantaten en........
2. alle kinderen geboren voor 1995 bij moeders met siliconen borstimplan-
    taten.

De datum om je te kunnen aanmelden als claimgerechtigde is al jaren verstreken,
uitbetalingen zijn afgerond. De pot van de Dow Corning settlement is leeg. Vreemd
genoeg zijn groepen die zich in de USA met de kinder materie ophielden, opgelost.
Waarom....?
Naar mijn mening heeft de "Consumentenbond" zich nooit druk gemaakt voor de
kindslachtoffers van siliconen. Nooit is vanuit deze en andere instanties bericht
uitgegaan dat er ook met de kinderen van vrouwen met siliconen iets mis was.

Maar wanneer voor de Dow Corning Settlement op, bevel van de rechter,
ook kinderen van moeders met siliconen worden opgeroepen. Wat voor
bewijs moet men dan nog hebben dat er iets fout zit? In ons land zijn de
2e generatie slachtoffertjes schromelijk te kort gedaan door de inhaligheid van
mensen die meenden vooraan te moeten staan in het halen van hun eigen recht.
Deze toenmalige zogenaamde belangenbehartigers kan men niet meer om
opheldering vragen, die zijn gepasseerd aan de gevolgen van hun siliconenziekte.
Wat te betreuren valt! De huidige groep is daar zeker niet op aan te spreken, zij
doen grandioos werk daar waar het mogelijk is.

Waar moet het recht op vergoeding van de vernietigde levens van deze kinderen
door de siliconen implantaten van hun moeder nu vandaan komen? Of moet dat
ook weer veertig jaar duren, net zoals voor de moeders? Bewijs is simpel te
vinden in eenvoudig onderzoek van bloed van deze kinderen. De werking van
siliconen op het menselijk gestel is in de wetenschap grondig onderzocht, men
is er uitermate bekend mee. De ramp die het bij de vrouwen veroorzaakt is
illustratief voor alle slachtoffers, volwassen of kind. Deze werking zal op de
ontwikkeling van het ongeboren kind niet minder zijn, naar verwachting zelf
groter. Siliconen in het lichaam van de moeder beïnvloeden op een negatieve
manier de ontwikkeling van de foetus in haar baarmoeder (zie ook de schema's
onder de knop links op deze pagina
). De uitkomst voor het onschuldige kind na
de geboorte is een levenlange onontkoombare straf. Afhankelijkheid en achter-
stelling (enz.) is hun toekomst. Het nog langer zich onwillig opstellen van de
medische- en politieke wereld tegen de mogelijke gevaren van siliconen in het
lichaam, maakt steeds meer slachtoffers onder de bevolking. Dat moet je als
beëdigd medicus toch niet op je geweten willen hebben! (zie vooral de Kappel
studie onder de knop
ZORG NU ).

COSSkids Nederland
 
 
Klicken Sie auf die deutsche Flagge
für den deutschsprachigen Teil.
Click the Brittisch flag for the English-speaking part.


COSS
kids Nederland
Coalition of Silicone Survivors
SILICONEN BORSTIMPLANTATEN SCHADELIJK ZOWEL VOOR SILICONEN-MOEDER ALS HAAR KIND!
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
Meldpuntklachtensiliconen
naar boven
 
De COSSkids website wordt bijna dagelijks uitgebreid en/of aangevuld met nieuwe gegevens. Het loont de moeite regelmatig onze website te bezoeken.
16 februari 2017
Dr. Immunoloog
Jan Willem
Cohen Tervaart
onderhoud een praktijk voor siliconen gerelateerde klachten op drie plaatsen in Limburg
 

Graag willen wij weten of u kinderen heeft die na de implantatie van uw borstprothesen zijn geboren en of deze kinderen afwijkingen vertonen ten opzichte van uw (eventuele) vóór implantatie geboren kinderen. Voor de opgave van de specificaties vindt u hieronder een knop om ons een email te zenden met uw info.
Alle informatie die u verstrekt zullen wij met de uiterste zorgvuldigheid behandelen.
Nooit
delen wij gegevens
met derden zonder
uw toestemming.
Voor meer
info zie ook:
Siliconenleed
dr. Cohen Tervaart 
is te bereiken
op:
www.reinaert-kliniek.nl
 
Moeders/vrouwen met siliconen belasting van Nederland en Belgïe
ziet u het niet meer zitten,
onderneem dan actie.
Ga niet "struisvogelen" maar sta op hulp, neem rapporten mee van onze website naar uw huisarts en/of specialist en dwing ze u te helpen.
Ook artsen zijn gewoon mensen die er voor u horen te zijn.
Soms vergeten ze dat even.
HELP ZE ER AAN HERINNEREN!
“Wat is nodig om te weten over borstimplantaten”

De zorgen over borstvoeding en toxiciteit onder de kinderen van siliconen implantaat vrouwen:

Volgens het Instituut of Medicine (IOM), hebben vrouwen met een borstoperatie, met inbegrip van implantaten, ten minste drie keer zoveel kans op een ontoereikende melk afgifte voor borstvoeding. Er zijn ook zorgen over de veiligheid van die moedermelk geuit, maar er is nog niet voldoende onderzoek gedaan om te weten hoe dit probleem in te schatten is. Bij een studie van een klein aantal vrouwen met siliconengel borstimplantaten, werd ontdekt dat de nakomelingen die zijn geboren en borstvoeding hadden gehad, nadat de moeder borstimplantaten kregen geïmplanteerd, hogere niveaus van een giftige vorm van platina in hun bloed hadden. Dit in tegenstelling tot nakomelingen die zijn geboren bij dezelfde vrouwen vóór deze borstimplantaten hadden.
silicon breastimplants zijn silikon brustimplantate en silicon breastimplants zijn silikon brustimplantate
NIEUW
op de COSSkids WEBSITE:
Affidavit of Douglas R. Shanklin
Zorgen om 2nd Generatie
van Toxic Discovery Network
Nederlandse vertaling en de Orginele Engelse tekst
On our website are many original reports and other important material in the English lanquest. You can find them on different pages.
20-01-2017
Tüv, 60 miljoen euro aan schadevergoedingen voor borstimplantaten
2017-01-27
Instantie rapporteert aan de Amerikaanse
Food and Drug Administration mogelijke
moeder-kind gezondheidsproblemen.
Autoantilichamen en klinische reumatische klachten bij twee kinderen van vrouwen met siliconen borstimplantaten
In de Verenigde Staten meer dan 500.000 vrouwen ziek door zowel siliconen borst implantaten als dubbel lumen prothesen. Meer dan 80.000 kinderen aangemeld bij slachtoffer organisaties en rechtbanken in de USA, maar de producenten van implantaten blijven doof.
cossnederland@gmail.com
Conclusie rubbergranulaat voor voetbalvelden.
Praat het RIVM alweer voor haar beurt, inzake gezondheid dreiging door kankerverwekkende chemicalien in rubbergranulaat bij erg jonge jeugdvoetballers.
Bij een onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat op kunst-voetbalvelden op jonge voetballertjes heeft het RIVM (bij monde van RIVM directeur Els van Schie) volmondig verklaard dat spelen op deze velden GEEN enkel gezondheids risico's opleverd voor voetbalspelers. Maar verder diepgaand toxicologisch onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam geeft andere bevindingen en zij adviseren weg te blijven van kunstgras velden. Vooral de jongste spelertjes lopen gevaar omdat zij vanwege de lage leeftijd langer blootgesteld worden aan de waterige extractie chemisch toxische stoffen in rubbergranulaat na bijvoorbeeld regenbuien, waaronder kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) en metalen.

Het lijkt er steeds meer op dat de conclusies op RIVM onderzoek steeds meer gebaseerd worden op economische grondslag i.p.v. de volksgezondheid. Hoe goed het onderzoek volgens Els van Schie ook mag zijn geweest, het was weer onvolledig en op een te geringe groep mogelijke slachtoffers afgesteld. Realiseerd het RIVM zich wel dat zij met dit soort nutteloze fake-onderzoeken zichzelf belachelijk maakt. Deze conclusie omtrent rubbergranulaat lijkt erg op de stellingname van het RIVM inzake siliconen voor borstimplantaten. Ook hierbij ontwijkt men de antwoorden op vragen te vaak om tenslotte wanneer  de vraagstelling te moeilijk wordt, de gesprekruimte te verlaten. We hebben dit vaker gezien van de RIVM.

Wat de affaire rond siliconen betreft is de RIVM voor ons al heel lang niet meer geloofwaardig, een onprofessionele geldverslindende instelling ten behoeve van de wensen van de Overheid, Producenten en de Verzekeringen. Voor de gezondheid bescherming en veiligheid van de burger heeft ze dus nul of geen waarde.